Loading...

Onze

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 • Alle prijzen vermeld zijn inclusief BTW. Prijzen kunnen wijzigen zonder voorafgaandelijk bericht.
 • Voor fysieke goederen (zoals cursusboeken en lesmateriaal) kunnen verzendingskosten van toepassing zijn.
 • Alle verkopen zijn onderworpen aan de Belgische Wetgeving.
 • Op onze materiële producten geldt een “niet-goed = geld terug” garantie.
 • Alhoewel de grootste zorg is besteed aan de inhoud van deze website is Offshore BV niet aansprakelijk voor de correctheid van de informatie op deze site. Indien nodig kan Offshore BV de verkoop unilateraal annuleren.Verkoopsvoorwaarden

 • Offshore BV is gevestigd in de Beekstraat 45, 9800 Deinze (België).
 • De prijzen, die vermeld staan in onze offertes en op onze website, zijn steeds richtinggevend maar vrijblijvend.
 • Door de aard van onze producten zijn bestellingen aangaande fysieke goederen die reeds naar de klant verstuurd werden niet retourneerbaar. Indien de klant afziet van zijn aankoop voor de goederen effectief naar hem/haar verstuurd werden kan er wel worden afgezien van aankoop en kan er terugbetaling volgen.
 • Offshore BV streeft steeds naar de betrouwbaarheid van de geleverde informatie, waarvoor ze echter niet aansprakelijk kan gesteld worden.
 • Offshore BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor foutieve informatie aangeleverd door de klant (zoals bijvoorbeeld foutieve adresgegevens).
 • Klachten dienen overgemaakt te worden per aangetekende brief en dat binnen acht dagen na de levering van het product of de dienst.
 • Offshore BV zal haar diensten en leveringen mogen onderbreken in geval van overmacht zonder enig recht op schadevergoeding van de klant.
 • Eventuele afwijkingen aan onze verkoopsvoorwaarden moeten schriftelijk bevestigd zijn door de zaakvoerder van Offshore BV.
 • In geval van betwisting zijn uitsluitend het vredegerecht of de rechtbanken van Gent bevoegd.

Betaling / Terugbetaling / Facturatie

 • Al onze producten en opleidingen zijn volledig betaalbaar bij bestelling. Een factuur wordt afgeleverd na ontvangst van de volledige betaling.
 • Elke factuur die ons niet binnen de acht dagen wordt teruggezonden of betwist, is verondersteld door de klant aanvaard te zijn.
 • Onze facturen zijn contant betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling intresten op gelijk aan 10%, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag (met een minimum van 125,00 euro) als schadebeding
 • Eventuele klachten omtrent onze facturen dienen per e-mail of bij aangetekend schrijven en binnen de 5 kalenderdagen na factuurdatum aan Offshore bv meegedeeld te worden.
 • Alle terugbetalingen geschieden aan het einde van de maand waarin zij betaalbaar geworden zijn (ongeacht de reden voor de terugbetaling).

Deelname aan praktijkopleidingen/examens

 • De deelnemer van een vaaropleiding of examen verklaart geen gezondheidsbeperkingen te hebben die hem beletten om veilig een jacht te besturen.
 • De deelnemer neemt deel aan de opleiding op eigen risico.
 • Deelnemers die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt kunnen enkel deelnemen aan de opleidingen mits akkoord van de ouders of voogd.
 • Als het minimum aantal deelnemers niet bereikt is, dan heeft de school het recht de geplande opleidingen te annuleren. U krijgt uw voorschotten volledig terugbetaald of u wordt ingeboekt in een volgende opleiding.
 • Opleidingen kunnen worden afgelast wegens het slechte weer (praktijkopleidingen) of wegens overmacht. Het is de school die de beslissing neemt om de veiligheid van de deelnemers te waarborgen onder alle omstandigheden.
 • In geval van afgelasting van een cursus door het slechte weer of door overmacht zoals (maar niet beperkt tot): technisch defect aan het lesvaartuig, niest-beschikbaarheid van de leslocatie buiten onze wil om, of door maatregelen opgelegd door de overheid, enz.) wordt er in onderling overleg een nieuwe datum en eventueel alternatieve locatie gezocht naar best vermogen in overleg tussen de cursist en de school. Deze situatie kan echter nooit leiden tot een terugbetaling van de cursus, tenzij de school niet in de mogelijkheid is om een alternatief aan te bieden.
 • Al onze opleidingen zijn 100% vooraf betaalbaar. U ontvangt van ons een rechtsgeldige factuur na betaling.